Klauzula informacyjna Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o. o. (formularz kontaktowy)

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie (kod pocztowy 43-603), przy ul. Dobrej Energii 11 , Sąd Rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000671384, NIP: 6322016754

 1.  W sprawach danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: e-mail: sekretariat@nowejaworzno-grupatauron.pl lub tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
 2. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem/ współpracownikiem Kontrahenta Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o. o.:
  udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas przez Państwa korespondencję e-mailową, telefoniczną. W każdym z wymienionych przypadków może być wymagane podanie danych osobowych, lecz tylko w zakresie niezbędnym do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, prawa energetycznego, przepisów o rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów obowiązku nałożonego przepisami prawa]; ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami w tym sprzedaży wierzytelności – przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach podanych powyżej.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a. prawo do wycofania zgody (jeśli jej udzielano),
  b. prawo dostępu do danych osobowych,
  c. prawo do sprostowania danych,
  d. prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”),
  e. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  f. prawo do przeniesienia danych,
  g. prawo do wniesienia sprzeciwu.
 4. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Informacja o zamiarze przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
  Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji . 
 7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są: 
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu: podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych; podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu:  TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., przetwarzająca dane osobowe w systemach informatycznych, na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pomiędzy TAURON Wytwarzanie S.A., a TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., inne podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT, podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta, podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
 
Grupa TAURON - 
należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Wytwarzanie S.A.  www.tauron.pl/spolki-grupy
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo